РефератСалықтардың қызметтері

Салықтың мәні оның атңаратын қызметіне тікелей қатыс-ты. Ескере кететін жай, қаржы санаты түрғысынан алғанда Салықтар түгелімен қосалқы санат болып табылады, сондыңтан қаржымен салыстырғанда Салықтар қызметтерін қаржының бөліп тарату қызметінің бөлігі ретінде ңарастыруға болады.

1.Қаражаттың мемлекеттік бюджетке түсуін қамтамасыз ететін салықтың қазыналық (фискалдьщ) қызметі тарихи түрде бірінші болып табылады. Тауарлық-ақша ңатынастарының даму шамасы бойынша бұл қызмет мемлекетке түсетін барлың ақша кірісін анықтайды.

2.Салықтың бөліп тарату қызметі шаруашылық субъектіле-рінің әр түрлі кіріс бөліктерін мемлекет пайдасына қайта бөлуден түрады. Бұл қызметтегі әрекеттер ауңымы жалпы ішкі өнімдегі Салықтар үлесімен анықталады; ол ұлттық кірісті мемлекеттікі ету деңгейінкөрсетеді: бұл үлес 1997жылы 19,7%, 1998 жылы 16,6%, 1999 жылы 17,4%, 2000 жылы 22,6% болды. Салық жинай оты-рып мемлекет сол арқылы экономиканың әр түрлі саласына әсерін тигізеді, әлеуметтік саясатты жүзеге асырады, халық, аудан топ-тары арасындағы кірісті қайта беледі, түрмысы төмендерге демеушілік көрсетеді және т.б.

3.Салықтың реттеушілік қызметі - ол мемлекеттің эконо-микалық қызметінің үлғайған кезінде туындайды. Ол мақсат-ты бағытталған түрде қабылданатын бағдарламаларға сәйкес ұлттың шаруашылықтың дамуына эсер етеді. Бұл орайда, са-лыктың нысандарын таңдау, олардың мөлшерлемелерін алу, жеңілдіктер мен төмендету әдістерін өзгерту қолданылады. Бұл реттегіштер қоғамдық ендіріс құрылысы мен пропорциялары-на, жинақтау көлемдеріне эсер етеді.

4.Ынталандыру қызметі — әкономикалық даму, техникалық жаңару бойынша ғылыми-зерттеу және төжірибелік-конструк-торлық, т.б. жүмыстардың өткізілуіне әр түрлі ынта-жігер ту-ғызады. Мысалы, корпорацияық табыс салығы бойынша кірістің негізгі табыс козі жер болып табылатын көсіпорындар үшін 10% мөлшерлеме белгіленген, ал басңа кәсіпорындар бұл салықты 30% мөлшерлеме бойынша толейді, осылайша ауыл шаруашылығын дамыту ынталандырылады. Акциздер бойын­ша әкелінетін тауарларға салынатын салық молшерлемелері

отандық өнімдерге қарағанда жоғары, осылайша Қазақстандық акциздік тауар ондірушілер ынталандырылады.

5. Бақылаушы қызметі - салық алу процесінде салық төлеу-інілер қызметі бақыланады (заңды және жеке тұлғалардың кіріс есебі, олардың қаржылық-шаруашыльщ қызметі).

Мемлекет салық саясатын жүргізеді. Әлеуметтік-экономика-лың ахуал дамуының әрбір нақты кезеңіндегі ңоғамның басқа да мақсаттары мен мөселелерін әзірленген экономикалық саясатқа сәйкес жүргізеді.

Нарықтың қатынастардың ңалыптасуы жағдайында түтыну-дың орталықтанған қоғамдық ңорлары арқылы халықтың нақты кірісінің маңызды бөліктерін қалыптастырудың озін-озі ақтама-ған кағидасынан бас тарту Салықтар саясатының негізгі бағыты бо­лып табылады. Салықтар жүйесі арқылы қоғамның еңбекке жарам-сыз мүшелерін әлеуметтік қорғау қамтамасыз етіледі.

 

Табыс салығы

Табыс салығы баламасыз толем болып табылады. Табыс
салығы қандай да бір тауарлар немесе мемлекеттік қызмет
корсетулерге толем болып табылмайды, ол аңысыз ақша алу бо­
лып табылады.

Баламасыздың кезінде Салықтар аз мөлшерде болсын баламалы болып табылатын мемлекет белгілеген төлемдерден өзгешеле-неді (мысалы, мемлекеттік баж). Заңдың мағынада баламасыз-дың, әдетте, «аңысыздың» терминімен айтылады. Өз кезінде А.Тривус былай деген: «салықтың баламасы төлеушіге мемле-кеттік билік көрсететін қызметтер болып табылады».

Ал декабрист Н.И.Тургенев, 1818 жылы былай деп жазды: «Егер азаматтар мемлекет үшін еш нөрсе жасамаса, мемлекет азаматтар үшін еш нәрсе жасай алмайды».

Осыған байланысты, біздің ойымызша дүрыс деп танылатын заңдық әдебиетте былай деп айтылады: «Салыктардың эконо-микалық қоғамдың аңысыздығы айңын. Алайда, ол бітімделген сипатқа ие және заңды жоспарда наңты төлеушінің салық төлеу мәліметімен де, олардың бюджетке енгізген сомасының шама-сымен де байланысты емес».

Салық түрақты экономикалық қатынастар туғызады. Салықтың міндеттердің түрақтылығын салыкты төлеумен байла­
нысты ақшалық төлемдердің түрақтылығымен қосуға болмайды, алайда мемлекет бюджетке ақша қаражатының біркелкі
түсуін қамсыздандыратын Салықтарты төлеудің осындай тәртібін белгілеуге тырысады.

Салықтар нормативтік-құқықтың актімен гана белгіленуі мүмкін. Бұл салықтың құқықтық сипаттамасына жатады.

Салық салық салу объектісінің бар болуымен сипатталады.
Ақшаны себепсіз алу түріндегі салық жоқ - кез келген салық

салу объектісі болғанда ғана алынады. Салық ісінің тарихынан білетін Салықтар салудың «ңызық» объектілері аз емес. Мысалы, кезінде мүржадан шығатын түтінге Салықтар салынған, I Петр са-қалға Салықтар енгізген, ол сол кездегі үлкен сомалардың бірі - 50 рубльді қүраған, Англияда сән-салтанатқа Салықтар болған. Ежелгі Римде ңоғамдың әжетханаға барғаны үшін салық салынған, осыдан барып, әйгілі «ақша сасымайды» деген сөз қалған. Кеңестік уаңытта бойдактар салығы болған. Біраң барлың жағ-дайларда салык, салу объектісі аныңталуы қажет.

ВложениеРазмер
Файл Salyktardyn_kyzmetteri.rar12.81 КБ
Тип работы: 
Тема реферата: 
Язык реферата, дипломной или курсовой работы: 

Добавить комментарий