РефератСтандартты функциялар

 

Стандартты функциялар

 

ORD(Х)                                                       х-тің реттік номері

TRUNC(Х)                                                  х-тің бүтін бөлігін шығару

ROUND(Х)                                                 х-ті бүтін санға дейін дөңгелетіп шығару

RANDOM(Х)                                              кездейсоқ сан шығару

PRED (Х                                                       х-тің алдыңғы мәні

SUCC(Х)                                                     х-тің келесі мәні

TNC(Х)                                                       х-тің үлкеюі

DEC(Х)                                                        х-тің кемуі

EOF(Х)                                                        файлдың соңын анықтау

TRUE – егер F файлы файлдың соңы күйінде болса

FALSE – егер файлдың соңы болмаса

EOLN(F)                                                       қатардың соңн анықтау

            TRUE – егер F файлы қатардың соңы күйінде болса

            FALSE – егер қатардың соңы болмаса

EOLN TRUE – егер ENTER клавишасы басылса

            FALSE - егер ENTER клавишасы басылмаса

AND                                                              және

DR                                                                 немесе

NOT                                                              емес

NTL                                                               бос сілтеме

PROGRAM                                                  тақырып жазу

CONST                                                         тұрақтыларды сипаттау

LABEL                                                         таңба (белгі) қою

TYPE                                                             типтерді сипаттау

VAR                                                              айнымалыларды сипаттау

BEGIN … END                                           операторлық жақшалар (блоктың басы, соңы)

READ                                                           айнымалылар мәндерін енгізу

WRITE                                                          нәтижелерді көрсету

IF…THEN…ELSE                                       шартты тексеру операторы

CASE…OF                                                   таңдау операторы

GOTO                                                           шартсыз көшу операторы

FOR…TO…DO                                           арифметикалық цикл

REPEAT…UNTIL                                       шартты соңынан тексеру циклі

WHILE…DO                                                           шартты алдын-ала тексеру циклі

ARRAY                                                        массивті сипаттау

PROCEDURE                                              процедура

FUNCTION                                                  функция

RECORD                                                      жазу

SET                                                                жиын

UNIT                                                             модуль

USES                                                             пайдаланушылар модулі

 

 

 

Program P1;

Uses crt;

Var a,b,c: Integer;

begin

clrscr;

Write in (‘a,b мәнін еңгіз’);

Readln (a,b);

c: = (a-2-b) – a-2*b) + 7) / (a-2+b)

Write in (‘c=’;c:b:2);

Readln;

End.

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon standartty_funkciyalar.doc50.5 КБ
Тип работы: 
Тема реферата: 

Добавить комментарий