Физика

РефератЖылудинамикасының бірінші заңын талдау формулалары

 

Дене күйінің барлық энергиясы - микроскопиялық қозғалысының толық түріндегі сыртқы кинетикалық энергиясыЕ және салмақ күші өрісі, электрлі немесе магнит өрісі жағдайындағы потенциалды энергия Еп, сонымен қатар, дене бөлшектерінің құрамдық әрекеттері мен қозғалу энергиясын жасаушы ішкі энергия U қосындыларынан тұрады:

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератЭнтропия туралы ұғым

 

 

         Еркінше алынған қайтымды циклды қарастыралық. Циклды бөлшектеу көмегімен, элементарлы Карно циклын шексіз көп санды теңдікті (2.12), түрде жазуға болады:

dq1/T1=dq2/T2

Тұйықталған пішін бойынша, интегралдау кезінде және dq2 теріс таңбаларын есептеп табамыз.                                            

                 (2.21)

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератФизика

 

ФИЗИКА (грек. physike, рhуsis—табиғат) — өріс пен заттың жалпы қасиеттерін және олардың қозғалысзаңдарын зерттейтін ғылым. Физика — табиғат жөніндегі жетекші ғылымдардың бірі. Ол басқа да жаратылыс тану ғылымдары сияқты ұзақ тарихи даму жолынан өтті.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератПаналау ғимараттары

 

Халықтыядролық, химиялықжәнебактериологиялыққарулардан, сондай-ақядролықжарылыскезiндемүмкiнболатынқайтазақымдайтынфакторларданжәнезақымдаушықаруларданқорғауүшiнарнайысалынғанинженерлiкғимараттардыпаналауғимараттарыдепаталады. Қорғау қасиеттерiне қарай олар паналау ғимараттарына және радиациядан қорғайтын паналау орындарына бөлiнедi. Бұлардан басқа, тұрғындарды қорғау үшiн қарапайым паналау орындары да пайдаланылуы мүмкiн.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератРезерфорд тәжiрибесi. Атомның ядролық моделi

 

Барлық заттар бөлiнбейтiн аса ұсақ бөлшектерден – атомдардан тұрады деген ұғым ерте қалыптасқан болатын. Егер атом шындығында заттың бөлiнбейтiн алғашқы кiрпiштерi болса табиғаттағы кездесетiн сан алуан заттарға сан алуан атомдар сәйкес қойылуы тиiс. Бұлай болуы бiр жағынан күмән туғызады.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератРеал жүйелердің құрылысы және күй теңдеуі

 

Біз мектепте көбіне идеал жүйелердің заңдылықтарын оқимыз. Ең алдымен идеал газдың заңдылықтарын еске түсірейік. Идеал газ деп молекулаларының арасында алыстан әсерлесу потенциалы жоқ, әсерлесу тек молекулалар өз-ара соқтығысу кезінде ғана болатын газды айтады. Егер біз осындай газдың күй теңдеуін білсек, ол теңдеуден газда болатын процесстердің, және басқада заңдылықтарын шығарып алуға болады.

Идеал газдың күй теңдеуін ғылымда Клапейрон –Менделеев теңдеуі деп атайды. Массасы m-ге тең газ үшін бұл теңдеуді былай жазады:

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератӨлшеулер теориясының негізгі түсініктері

 

Дәрістер жоспары

1. Физикалық қасиеттері мен шамалар

2. Өлшеу және негізгі операциялар

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератФенолдар

 

 

Фенолдар - әдетте суда қиын еритін кристалдық заттар. Су буымен қоса ұшады. Өзіне тән иісі бар. Антисептиктер болып табылады, улы, теріге тисе күйдіреді. Сумен әуелгі фенолдан гөрі балқу температурасы төменірек кристаллогидраттар құрады.

Фенолдардың реакцияға өте қабілетті гидроксил тобы мен ароматик ядросы бар.

Тип работы: 
Тема реферата: 

РефератПланетадағы заттардың айналымы. Өзектілік қағидасы

 

      Жердің затымен төмендегі негізгі үш түрлі ішкі процестер үнемі жүрген және қазір де орын алып отыр:

      1. Біз атқылаған вулкандардан лава түрінде бақылайтын, балқыған тау жыныстарының (магмалардың), ыстық заттардың қозғалысы.

       2. Біз жыныстардың жоғары, төмен немесе жан-жаққа қозғалыстары арқылы ой - қорытынды жасай алатын қатты жынытардың қозғалысы.

          3. Жердің терең қабатында орналасқан жыныстардың аса жоғары қысым және температура әсерінен әртүрлі өзгерістерге ұшырауы (бір түрден екінші түрге айналуы).

Тип работы: 
Тема реферата: 

Страницы